Loading...
Home2023-04-06T09:34:47+02:00
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Joanna Jutrowska przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godzinach 8.00 – 17.00. Po uprzednim kontakcie telefonicznym w innym terminie.

Kancelaria pracuje na systemie operacyjnym Komornik SQL – VAT. Poprzez e-Sąd EPU obsługuje wnioski egzekucyjne składane w formie elektronicznej, posiada dostęp do elektronicznego systemu OGNIVO – służący do poszukiwania rachunków bankowych dłużników oraz do CEPIK – Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym.

Z zastrzeżeniem wyjątków, czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik.

Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń,
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności.

Informacje: Dostęp do bazy e-pesel poprzez system CPD. Korzystam z modułu CEIDG

Dane inspektora:

inspektor: Roman Kwieciński

e-mail: iod.torun.005@komornik.pl